Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 Zlín


Nabídka gumárenské literatury
Vydavatel: Gumárenská skupina Zlín při ČSPCH

 

Název literatury

Rok vydání

Autor

Cena

1.

Vulkanizační činidla

2003

prof. Ducháček

315 Kč

2.

Přírodní a syntetické kaučuky,
termoplastické elastomery

2006

prof. Ducháček

300 Kč

3.

Korozní sborník pryží

2007

prof. Ducháček, Ing. Svoboda

230 Kč

4.

Pojení pryže s kovem

2007

Ing. Šůla

150 Kč

5.

Gumárenské zpracovatelské přísady

2008

prof. Ducháček

292 Kč

6.

Saze

2008

Ing. Kliment

320 Kč

7.

Elastomerní konstrukční materiály

2009

doc. Dvořák,
doc. Javořík

280 Kč

8.

Světlá plniva

2010

prof. Ducháček

380 Kč

9.

Změkčovadla

2010

prof. Ducháček

395 Kč

10.

Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice

2011

doc. Bobák

253 Kč

11.

Urychlovače vulkanizace

2013

prof. Ducháček

346 Kč

12.

Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník pro oblast pneumatik

2014

doc. Lengálová

550 Kč

13.

Progres v polymérnych materiáloch

2015

doc. Olšovský a kolektiv

220 Kč

14.

Hadice a profily

2015

Ing. Meduna

342 Kč

15.

Gumárenský anglicko-český a český výkladový slovník s angl. ekvivalenty

2016

doc. Lengálová prof. Ducháček

410 Kč

16.

Antidegradanty

2017

prof. Ducháček

530 Kč

V tabulce jsou uvedeny publikace, které vydala Gumárenská skupina Zlín, a jsou k dispozici pro případné zájemce. Objednávku zašlete na sekretariát Gumárenské skupiny Zlín -  e-mail: sekretariatgsz@utb.cz.
Úhrada bude provedena fakturou na účet Gumárenské skupiny Zlín u České spořitelny, č. účtu 1400763319/0800, případně bude publikace zaslána na dobírku.

 

Anotace jednotlivých publikací:

 1. Vulkanizační činidla

Anotace: publikace pojednává o vulkanizačních činidlech, tj. síťovacích činidlech pro
kaučuky, z hledisek jejich chemického složení a fyzikálních a užitných vlastností. Uvádí dále obchodní názvy vulkanizačních činidel a jejich dodavatele.

 1. Přírodní a syntetické kaučuky, termoplastické elastomery

Anotace: Publikace pojednává o elastomerech, a to jak těch, které se zpracovávají vulkanizací na pryže, tj. kaučucích přírodních i syntetických, tak o těch, které se zpracovávají bez vulkanizace, obdobně jako termoplasty, a vžil se proto pro ně termín termoplastické elastomery, z hledisek jejich výroby, chemického složení a charakteristických vlastností. Uvádí dále jejich obchodní názvy, výrobce a dodavatele.

 1. Korozní sborník pryží

Anotace: publikace definuje korozi materiálů, vysvětluje její příčiny a obecné mechanismy jejího působení. Uvádí přehled základních vlastností obchodních druhů přírodních a syntetických kaučuků. Zejména však pojednává o odolnosti pryží na jejich základě vůči korozi v různých prostředích a zásadách a způsobech využití pryží v antikorozní ochraně jiných materiálů.

 1. Pojení pryže s kovem

Anotace: publikace zpracovává problematiku pojení pryže s kovem, rozpracovává pojení s ocelí. Zabývá se požadavky kladenými na spoj mezi pryží a kovem, teoretickými aspekty vytváření spoje a popisuje metody a postupy pro vytvoření kvalitního spoje. Zabývá se testováním spojů a rozebírá možnosti vzniku chyb.

 1. Gumárenské zpracovatelské přísady

Anotace: publikace se zabývá plastikačními činidly, promotory, dispergačními, homogenizačními a spojovacími činidly, pomocnými zpracovatelskými prostředky a činidly zvyšujícími lepivost kaučukových směsí pod souhrnným označením „gumárenské zpracovatelské přísady“. Uvádí jejich základní vlastnosti a obchodní druhy. Je doplněna seznamem dodavatelů, rejstříky chemických a obchodních názvů a přehledem mezinárodních zkratek elastomerů.

 1. Saze

Anotace: publikace pojednává o sazích, o jednotlivých druzích a jejich výrobních procesech se zaměřením na nejdůležitější druh – saze retortové. Popisuje jejich základní vlastnosti a dále se věnuje jejich použití jako plniv v polymerech, zvláště v kaučucích. Velká část publikace se věnuje praktickým aplikacím jednotlivých typů v gumárenském průmyslu – ve výrobě pneumatik a technické pryže. Uvádí dále přehled základních typů, jejich obchodních názvů a výrobců.

 1. Elastomerní konstrukční materiály

Anotace: publikace se po historickém úvodu zabývá všeobecnými vlastnostmi elastomerních materiálů, jejich vysokou pružností, chováním při statickém a dynamickém namáhání a výpočty konstrukčních elastomerních prvků. Měla by přispět k obnově teoretických informací konstruktérů elastomerních prvků v návaznosti na jejich každodenní konstrukční praxi, zejména v oblasti fyzikálních výpočtů.

 1. Světlá plniva

Anotace: publikace se zabývá klasifikací a výrobou světlých plniv, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vlivem na vlastnosti kaučukových směsí a pryže a modifikací povrchu světlých plniv. Dále podává jejich přehled, ve kterém dělí světlá plniva na anorganická a organická, oboje potom podrobněji klasifikuje podle chemického složení. Uvádí konkrétně jejich základní vlastnosti a obchodní druhy. Je doplněna seznamem dodavatelů, rejstříky chemických a obchodních názvů a minerálů.

 1. Změkčovadla

Anotace: publikace se zabývá principy a klasifikací účinku změkčovadel podle jejich chemického složení, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vlivem na vlastnosti polymerních materiálů, zejména termoplastů a kaučukových směsí a pryže s důrazem na použití změkčovadel v jednotlivých druzích kaučuků. Dále podává jejich přehled, ve kterém dělí změkčovadla na nízkomolekulární a polymerní. Podrobněji je klasifikuje podle chemického složení. Uvádí konkrétně jejich základní vlastnosti a obchodní druhy. Je doplněna seznamem dodavatelů a rejstříky chemických a obchodních názvů.

 1. Výrobní a logistická výkonnost podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice.

Anotace: publikace se snaží orientovat na základní výrobní a logistické procesy v podnicích gumárenského a plastikářského průmyslu, přinášející hodnotu zákazníkovi a zvyšování jejich výkonnosti. Charakterizuje soubor podniků gumárenského a plastikářského průmyslu v České republice z různých hledisek. Navazuje teoretickým vymezením problematiky výrobních systémů a plánování a řízení výroby, doplněným případovými studiemi z organizací gumárenského a plastikářského průmyslu. Jako základ pro zvyšování výkonnosti hlavních podnikových procesů jsou prezentovány základní metodické přístupy hospodářské logistiky a průmyslového inženýrství, opět doložené případovými studiemi aplikací ve zkoumaném odvětví. Výkonnost výrobních a logistických procesů je zasazena do rámce obecných přístupů řízení a měření výkonnosti. Jsou prezentovány výsledky benchmarkingového porovnáni metrik výrobní a logistické výkonnosti plastikářského klastru vzhledem k souboru zpracovatelů plastů a gumárenských podniků Zlínského kraje.

 1. Urychlovače vulkanizace

Anotace: publikace se zabývá principy a klasifikací účinku urychlovačů vulkanizace podle jejich chemického složení, jejich fyzikálními a chemickým vlastnostmi, jejich vlivem na vlastnosti kaučukových směsí a pryže s přihlédnutím k použití urychlovačů vulkanizace v jednotlivých druzích kaučuků. Dále podává jejich přehled, ve kterém dělí urychlovače na pomalé, rychlé, velmi rychlé, ultraurychlovače a typy nezařaditelné do tohoto klasifikačního systému. Uvádí konkrétně jejich základní vlastnosti a obchodní druhy. Je doplněna seznamy dodavatelů, zkratek urychlovačů a elastomerů a rejstříky chemických a obchodních názvů.

 1. Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník pro oblast pneumatik

Anotace: slovník přináší především pneumatikářská, ale i mnohá obecně gumárenská hesla a terminologická spojení, a to v obou směrech – z angličtiny do češtiny i zpět. Obsahuje 1100 hesel a slovních spojení v každé části. Výběr termínů je založen na veřejně dostupných zdrojích literatury tištěné i elektronické. Slovník je určen odborným pracovníkům ve výrobě, použití a obnově pneumatik, ale také překladatelům či tlumočníkům v oboru, stejně jako studentům souvisejících oborů, kteří přicházejí do styku s anglicky mluvícími partnery či s anglicky psanou odbornou literaturou. Slovník je doplněn schématy konstrukce a značení pneumatiky a ráfku, tabulkami rychlostních indexů a indexů nosnosti a běžně používanými zkratkami v oboru.

 1. Progres v polymérnych materiáloch

Anotace: monografie prezentuje výsledky v oblasti výzkumu polymerních materiálů dosažených v rámci spolupráce průmyslových podniků a akademické sféry.

 1. Hadice a profily

Anotace: monografie pojednává o konstrukci, technologii, materiálech a výrobním zařízení pro hadice a těsnicí profily. Dále i řízení, zkoušení a dokumentaci jejich kvality a třídění odpadů a nakládání s nimi.

 1. Gumárenský anglicko-český slovník a český výkladový slovník s anglickými ekvivalenty

Anotace: publikace přináší hesla a terminologická spojení z gumárenské oblasti. Výběr byl založen na veřejně dostupných zdrojích tištěných i elektronických. Elektronické zdroje, spolu s požadavky z terénu, byly také inspirací pro doplnění dalších hesel, která se v této oblasti používají, ale v prvním vydání se nevyskytovala. Slovník je určen především pro odborné pracovníky ve zpracování kaučuků, kteří kooperují se zahraničními partnery, ale také pro tlumočníky a překladatele zabývajícími se gumárenstvím. Stejně tak může být cennou pomůckou pro studenty, kteří se připravují na povolání v této oblasti a pracují s anglicky psanou literaturou. Jak název napovídá, slovník má dvě části. První je prostý slovník, kdy anglickým termínům jsou přiřazeny české ekvivalenty, druhou část tvoří výkladový slovník českých pojmů, které jsou doplněny anglickými ekvivalenty; může tedy sloužit jako česko-anglický slovník a zároveň dává uživateli možnost ověřit si, zda český hledaný výraz odpovídá definici. Každá část má cca 1400 hesel.

 1. Antidegradanty

Anotace: publikace se zabývá antidegradanty, tj. antioxidanty, antiozonanty a světelnými stabilizátory, klasifikací jejich účinku podle jejich chemického složení, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi, jejich vlivem na vlastnosti polymerů a polymerních materiálů, zejména pryží, ale i termoplastů s důrazem na jejich použití. Dále podává jejich přehled, ve kterém je podrobněji dělí a klasifikuje. Uvádí konkrétně jejich základní vlastnosti a obchodní druhy. Je doplněna seznamem dodavatelů a rejstříky chemických a obchodních názvů a mezinárodních zkratek polymerů.

© 2019 Gumárenská skupina Zlín