Gumárenská skupina Zlín
Vavrečkova 275,
762 72 ZlínKurzy 2017

Nabídka  kurzů

1. GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA TECHNICKÉ PRYŽE

2. PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

3. FORMY PRO ZPRACOVÁNÍ KAUČUKOVÝCH SMĚSÍ

4. TECHNOLOGIE VÝROBY PNEUMATIK

 

Přihláška do kurzu

Informace k přihlášce

Anotace kurzů

GUMÁRENSKÁ TECHNOLOGIE A VÝROBA TECHNICKÉ PRYŽE

ROZSAH UČIVA:

1. Základní pojmy, polymer, polymerizace

2. Konstrukční materiály, pryž, hyperelasticita

3. Kaučuk – historie, druhy, zdroje, struktura a vlastnosti, použití

4. Teoretické základy vulkanizace a vlastností pryže: teorie, síťovací účinnost, průběh, struktura sítě, teplotní závislost rychlosti vulkanizace, vlastnosti pryže, struktura sítě, příčné vazby, změny při exploataci a stárnutí, deformace pryže, elasticita, relaxace napětí a tečení (kríp), tixotropie, krystalizace, relaxace, tření pryže, dynamické deformační vlastnosti, závislost modulu pružnosti pryže na teplotě, stárnutí, životnost pryže při dynamickém namáhání.

5. Gumárenské suroviny:  obecná skladba receptury, kaučuky - vlastnosti a jejich použití, typické receptury, vulkanizační činidla, vulkanizační systémy – sírový (konvenční, semi EV, EV systém) a jejich vliv na strukturu sítě, mono, di- a polysulfidické vazby, donory síry, peroxidický a pryskyřičný systém, ostatní systémy, aktivátory, urychlovače, retardéry a inhibitory, ochranný systém - antidegradanty, vosky, polymerní antiozonanty (EPDM, PVC), modifikační systém – saze, světlá plniva, změkčovadla, promotory a spojovací prostředky, faktisy, regenerát, pryžová moučka a ostatní přísady.

6. Technologické postupy:
Míchání na dvouválcích a v hnětičích, principy strojů, míchací postupy, míchací linky, chladičky, páskování, čištění směsí – pasírování, skladování, expedice; polotovary z míchací linky.
Příprava náloží vytlačováním (šnekový a pístový vytlačovací stroj, zubové čerpadlo), tažením na víceválcích, pogumování textilu (impregnace, nánosování, vtírání, natírání).
Spojování pryže s kovem: příprava kovu (odstranění nečistot, odmaštění, úprava povrchu, spojovací prostředky, způsoby nánosu, zkoušení/hodnocení soudržnosti.
Provozní vulkanizace, výpočty provozní vulkanizace (T90 + prostup tepla + manipulační doba).

Lisovaná technická pryž - formy, principy jejich konstrukce (zaskřípávací a přetokové drážky), velikost nálože vzhledem k velikosti výrobku; lisování tlakové (CM), transferové (TM), vstřikolisové (IM), výhody a nevýhody technologií, opracování přetoků - mechanické, zmrazováním, principy, zařízení;
nedostatky při lisování - zmetky, vzhledové znaky, příčiny a jejich odstraňování, separační prostředky na formy, čištění forem;
důsledky průběhu vulkanizační křivky na technologickou praxi.

Výroba hadic a těsnění plynulým způsobem - výrobní linky (solná lázeň, mikrovlnná vulkanizace – UHF, vulkanizace ve fluidním loži), postupy a principy linek, skladba směsí (odstraňování vlhkosti, vakuace extruderu).
Výroba hadic s výztuží.

7. Zkoušení kaučukových směsí a vulkanizátů: plasticita – deformační (Defo, Williams, Wallace) a rotační metody (Mooney), hodnocení zpracovatelnosti kaučukových směsí - míchatelnost, kalandrovatelnost, srážlivost, vytlačovatelnost, konfekční lepivost a další reologické vlastnosti.
Vulkanizační charakteristiky - přístroje, vulkanizační křivka a její průběh, charakteristické body.
Hustota.
Tahové vlastnosti – tahová křivka, pevnost-modul-tažnost, tvrdost Shore a IRHD, trvalá deformace, zkoušky přirozeného stárnutí, chemická koroze, elasticita, odolnost proti botnání, ozonovzdornost, odolnost proti nízkým teplotám, obrušivost, strukturní pevnost, odrazová pružnost, dynamické a únavové vlastnosti, zdravotní nezávadnost, kontaktní vlastnosti a další.

8. Praxe řešení skladby receptury - postup při laboratorním vývoji receptury gumárenské směsi, plánování experimentů (DOE), ověřování v provozním měřítku a zavedení sériové výroby, sledování životnosti v exploataci.
příklady receptur pryží - pro všeobecné použití, dynamicky namáhané, olejovzdorné, teplovzdorné, odolné chemickému působení, odolné opotřebení, zdravotně nezávadné, elektricky vodivé, antistatické a izolační.

 

Lektor:
Ing. Stanislav Klibáni, Těsnění a pružné elementy k.s.

 

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ

ROZSAH UČIVA:

1. Výrobní systém
• Výroba, výrobní systém v užším pojetí
• Výrobní podnik, výrobní systém v širším pojetí
• Vlivy vnějšího okolí na výrobní podnik a jeho konkurenceschopnost
• Nová paradigmata výrobních systémů

2. Štíhlá výroba
• Plýtvání v podniku
• Štíhlý podnik
• Štíhlé pracoviště
• Štíhlý layout, materiálový a informační tok

3. Metody plánování a řízení výroby
• Podnikové plánování a řízení výroby
• Dílenské řízení a rozvrhování
• Systémy plánování a řízení výroby (PPS)
• Tlakové a tahové systémy řízení výroby
• Nový výrobní management

4. Metody projektování a realizace štíhlé výroby
• Podniková logistika
    • Podniková logistika, logistický systém podniku
    • Nákupní a distribuční logistika
    • Výrobní logistika
• Průmyslové inženýrství
    • Předmět průmyslového inženýrství a jeho historický vývoj
    • Metody kontinuálního zlepšování procesů
    • Metody k řešení technické stránky výrobních systémů ( Systém rychlých změn, Totálně produktivní údržba, Poka –yoke, Vizuální management, Jidoka, Simultánní inženýrství)
• Postupy k budování podniku světové třídy – Fraktálový podnik
    • Koncept fraktálového podniku
    • Projektování fraktálového podniku
    • Realizace fraktálů

5. Výkonnost procesů ve štíhlé výrobě a její hodnocení
• Produktivita a její měření
• Benchmarking
• Balanced –Scorecard


Lektor kurzu: doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D., Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita T. Bati ve Zlíně

 

FORMY  PRO ZPRACOVÁNÍ  KAUČUKOVÝCH  SMĚSÍ

ROZSAH UČIVA:

 1. Úvod – princip a proces vulkanizace kaučukové směsi
 2. Tvářecí nástroje – formy pro polymery – elastomery
 3. Základní přístupy k řešení forem podle použité technologie
 4. Rozdíly v konstrukci forem pro zpracování termoplastů, reaktoplastů a kaučukových směsí, materiálové problémy
 5. Základní procesní přístupy k výběru výrobní technologie a konstrukčnímu návrhu vulkanizační formy
 6. Procesní řešení formy a energetická bilance formy
 7. Konstrukce výrobků a jejích tvaru v souvislosti s výrobní technologií
 8. Pravidla ke konstrukčnímu řešení dutiny formy podle výrobní technologie a četnosti výroby výrobků
 9. Konstrukční přístupy řešení formy podle použité technologie v souvislosti s výrobními stroji
 10.  Použití materiálů a normálií při konstrukci a výrobě forem
 11.  Pevnostní výpočty forem
 12. Kontrola zaplnění dutin forem výpočetními metodami
 13. Výroby forem a požadavky na přesnost zejména dutiny formy
 14. Povrchové úpravy funkčních částí forem, čistění forem a separace
 15. Běžná údržba a opravy forem, skladování, životnost
 16. Závěr a konzultace konkrétních případů

Lektor: doc. Ing. Zdeněk Dvořák, CSc.  Fakulta technologická, Univerzita T. Bati ve Zlíně

 

TECHNOLOGIE  VÝROBY  PNEUMATIK

Rozsah učiva:

 • Definice pneumatiky
  • Kategorie pneumatik a požadavky na ně kladené
  • Označení pneumatik, rychlostní kategorie, popisy bočnic pneumatik
  • Používané materiály – pryž, textilní a ocelové kordy, patní lana
  • Dezény pneumatik
 • Skladba typické pneumatiky
  • Základní části, z kterých se pneumatika skládá, anglické názvosloví
  • Role konkrétních části pneumatiky a požadované vlastnosti
  • Materiály používané pro výrobu jednotlivých části
  • Problémy, které se u jednotlivých dílů mohou vyskytovat
 • Suroviny a manipulace s nimi
  • Nejpoužívanější typy kaučuků – přírodní, syntetické
  • Nejpoužívanější typy sazí a siliky (+silanů)
  • Antioxidanty, antiozonanty
  • Vulkanizační a aktivační systém
  • Změkčovací oleje
  • Vstupní kontrola surovin
  • Sledování kvality suroviny od dodavatele (statistiky…)
  • Skladován surovin a jejich příprava před použitím
 • Příprava gumárenských směsí
  • Skladba receptur
  • Obecné postupy při míchání, vícestupňové míchání
  • Míchání v hnětiči  a na dvouválcích
 • Mezioperační kontrola
  • Testování směsí
 • Způsoby příprava polotovarů pro konfekci a jejich kontrola – vytlačování, pogumování kordů, stříhání, výroba patních lan
 • Skladování směsí a polotovarů, jejich odležení
 • Způsoby konfekce
 • Vulkanizace a finální kontrola
 • Technické a technologické problémy během všech etap výroby pneumatik
 • Zkoušení hotových výrobků
  • Finální / výstupní kontrola
  • Zkoušení životnosti pneumatik
  • Testování pro štítkování
 • Vývoj
  • Přístrojové vybavení pro testování a vývoj
  • Sledované parametry
  • Testování kaučuků – nové kaučuky a vzájemná zaměnitelnost
  • Zkoušení zpracovatelnosti
  • Vývoj receptur, výrobních postupů, výrobků
 • Různé
  • Ekologické požadavky kladené na suroviny, technologii a při míchání směsí
  • Štítkování pneumatik
  • Layout výroby pneumatik
  • Výroba vulkanizačních membrán a forem
  • Co je to „výrobní systém“
  • Úkol do budoucna - Výroba „dámských“ pneumatik v pastelových barvách (?)

 

Lektor: Ing. Karel Kučera

 


 

 


 
© 2012 Gumárenská skupina Zlín